สมัครงาน,หางาน,jobs,Outsourcing,Outsource,sub contractor,Recruit,recruitment,งาน,ดาต้า,ดาต้าโปร,บริการ,บริการหางาน,บริการสมัครงาน,dpb,DATAPRO,ตำแหน่งงาน,DATA,Hr service,management,Business,admin,ธุรการ,พนักงาน Part time,พนักงานคอมพิวเตอร์,computer
 
 
 
 
 
 
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
+ กิจกรรมบริษัท
 
+ สาระน่ารู้
 
+ วารสาร DPB
 
 
 

เพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น12,000 บาท

 

ประกันสังคมปรับสิทธิคลอดบุตรใหม่เหมาจ่ายให้ผู้ประกันตนโดยตรง เป็นเงิน 12,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง เริ่มใช้ปี 2550
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามที่ สปส.ให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึงคลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นความปรารถนาดีของสปส.ที่มีต่อผู้ประกันตน แต่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกันตนและเรียกร้องให้กลับไปใช้ระบบเดิม เป็นเพราะสถานพยาบาลบางแห่งพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทำให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ประกันตน สปส.ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกันตนที่มีต่อรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร พบว่ากว่า 75% เลือกรูปแบบกำหนดวงเงินเหมาจ่ายให้ผู้ประกันตน คณะกรรมการประกันสังคมมีมติให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้กับผู้ประกันตน หรือภรรยาผู้ประกันตน โดยปรับเพิ่มเหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนโดยตรงในอัตรา 12,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง โดยครอบคลุม ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และค่าบริการอื่นที่จำเป็น ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมีสืทธิรับค่าคลอด คนละไม่เกิน 2 ครั้ง ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอดบุตรได้เองตามสะดวก โดยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำหลักฐาน ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงไทย กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ นครหลวงไทย และทหารไทย มายื่นเรื่องขอเบิกได้ที่ สปส.พื้นที่ /จังหวัด ที่ผ่านมา สปส.ได้ปรับอัตราค่าคลอดบุตรเสมอมา นับตั้งแต่ปี 2534,2535,2547 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี และสิทธิประโยชน์ใหม่นี้จะเริ่มใช้ในในเดือน มกราคม 2550 เป็นต้นไป
........................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วน 1506/ www.sso.go.th/

 

 

 
 
 

 
 
หน้าแรก  l  บริการ  l  ลูกค้าสัมพันธ์   l  ข่าวสาร   l  ถาม-ตอบ   l  ติดต่อเรา